Algemene voorwaarden Praktijk/salon

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de masseuse of de schoonheidsspecialiste en een cliënt waarop Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

ARTIKEL 3 – Inspanningen schoonheidsinstituut
Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

ARTIKEL 4 – Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan het Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon 50% van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen.  Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch of per whats-app.  Indien de cliënt na 15 minuten nog niet op de afspraak aanwezig is mag Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon het gehele bedrag van de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon mag de verloren tijd voor het verstrijken van de 10 minuten inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

ARTIKEL 5 – Betaling
Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en/of brochure en vermeld de standaard prijzen van de producten in de praktijk of salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling of via een betaalverzoek (die direct in de praktijk of salon word voldaan) te voldoen.

ARTIKEL 6 – Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de masseuse of schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem, de gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het schoonheidsinstituut zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

ARTIKEL 7 – Geheimhouding
De masseuse of schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de masseuse of schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid
Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de masseuse of schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

ARTIKEL 9 – Garantie 
Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt

De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij het schoonheidsinstituut gekocht product, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

ARTIKEL 10 – Beschadiging & diefstal
Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten uit moedwil of onzorgvuldigheid beschadigt. Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon meldt diefstal altijd bij de politie.

ARTIKEL 11 – Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

ARTIKEL 12 – Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Bij grensoverschrijdend gedrag word er een camerasysteem en alarmeringssysteem geactiveerd en zal er aangifte gedaan worden, waarbij deze beelden gebruikt zullen worden.

ARTIKEL 13 – Recht
Op elke overeenkomst tussen het Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon. Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Sigi's sport en Lifestyle of Sigi's beautysalon aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.